Stanovy

Stanovy občanského sdružení „Cena Jirky Bělského“

Článek  1.  Název a sídlo

Občanské sdružení „Cena Jirky Bělského“ má své sídlo v Liberci na adrese:
Ondříčkova 800/2, 460 01 Liberec 1 (dále jen sdružení).

Článek  2.  Charakter sdružení

Sdružení je dobrovolným nevládním neziskovým občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva.

Článek  3.  Základní cíle sdružení

Podporovat školní i mimoškolní aktivitu mládeže v Libereckém kraji a tím uchovat odkaz Jiřího Bělského ml., který až do své tragické smrti na skautském táboře byl výborným žákem s mimořádným zájmem o chemii i ostatní přírodní vědy.
Prezentovat jeho pozitivní přístup k životu a nezištnou pomoc blízkým jako vzor pro dnešní i budoucí mladou generaci.

Článek  4.  Formy činnosti sdružení

Finanční podpora stávajících školních i mimoškolních aktivit mládeže zaměřených přírodovědným, ekologickým a výtvarným směrem.
Ve spolupráci se školami, školskými úřady a mládežnickými organizacemi se podílet na propagačních a popularizačních akcích a na pořádání soutěží a výstav.

Článek  5.  Členství ve sdružení

Členem sdružení může být každá fyzická i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí sdružení. O přijetí rozhoduje členská schůze na svém nejbližším jednání.

Člen sdružení má právo :

 • účastnit se jednání členské schůze
 • volit orgány sdružení a být volen do těchto orgánů
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům sdružení a podílet se na praktické činnosti sdružení.

Člen sdružení má povinnost :

 • dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů sdružení
 • aktivně hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní
 • dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy sdružení
 • účastnit se jednání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

Členství ve sdružení zaniká :

 • doručením písemného oznámení člena o tom, že ze sdružení vystupuje, výboru sdružení
 • zánikem člena (právnické osoby) sdružení nebo úmrtím člena (fyzické osoby) sdružení
 • zánikem sdružení
 • vyloučením člena sdružení členskou schůzí v případě, že opakovaně i přes písemné napomenutí výborem porušuje tyto stanovy.

Vedle aktivních členů se mohou stát fyzické i právnické osoby čestnými členy sdružení. Čestný člen nemá žádné povinnosti ani práva, vyjma těch, které mu stanovy výslovně přiznávají.

Článek 6.  Organizační uspořádání

Strukturu sdružení tvoří :

 • členská schůze
 • výbor
 • dozorčí rada

Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze jeho členů, která se schází nejméně jednou ročně, aby :

 • schválila stanovy sdružení a změny těchto stanov
 • zvolila výbor sdružení a dozorčí radu, případně je odvolala
 • schválila rozpočet sdružení předkládaný výborem
 • schválila zprávu o činnosti sdružení předkládanou výborem a účetní závěrku za předešlý rok
 • určila koncepci sdružení a jeho cíle na příští období
 • schválila přihlášky nových členů a rozhodla o vyloučení člena
 • zvolila čestné členy sdružení
 • rozhodla o zániku sdružení.

Zasedání členské schůze sdružení svolává výbor sdružení. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů sdružení, nebo pokud o to požádá dozorčí rada. Rozhodnutí o vyloučení člena sdružení a o zániku sdružení jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů sdružení. Stanovy lze měnit dvoutřetinovou většinou všech členů. Schůze je usnášení schopná, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina všech řádných členů sdružení.

Výbor sdružení je výkonným orgánem sdružení. Řídí činnost sdružení mezi zasedáními členské schůze a plní úkoly uložené mu členskou schůzí.

Výbor má 3 členy, které volí členská schůze aklamací.

Dozorčí rada je kontrolním orgánem sdružení. Kontroluje, jak jsou vykonávána rozhodnutí členské schůze a dohlíží na hospodaření sdružení. Dozorčí rada dohlíží zejména na to, jak je nakládáno s dary a dotacemi poskytnutými sdružení a na to, zda je hospodaření v souladu s rozpočtem. V případě, že dozorčí rada zjistí nedostatky, je oprávněna svolat členskou schůzi. Takto svolaná členská schůze musí projednat připomínky dozorčí rady a přijmout opatření k jejich nápravě.

Dozorčí rada má 2 členy, které volí členská schůze aklamací.

Článek 7.  Jednání jménem sdružení

Jménem sdružení jedná jeho výbor, případně výborem písemně zmocněný člen sdružení. Každý člen výboru je oprávněn jednat jménem sdružení samostatně.

Článek 8.  Hospodaření sdružení

Za hospodaření sdružení odpovídá výbor. Sdružení hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného výborem a schváleného členskou schůzí.

K zajištění běžného hospodaření, k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 5.000,-Kč, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů sdružení pokladníka.

Příjmy sdružení tvoří dary a dotace.

Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení uvedených v čl.3 a v souladu s formami činnosti uvedenými v čl.4 těchto stanov.

Článek 10.  Způsob majetkového vypořádání při zániku sdružení

V případě zániku sdružení je jeho majetek po provedené likvidaci bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům sdružení. Jestliže nebude tato osoba nalezena do 3 měsíců od ukončení likvidace, rozdělí se zbývající majetek rovným dílem mezi členy sdružení.

V Liberci dne 27.3.2010

Komentáře nejsou povoleny.